Loading color scheme

Klauzula informacyjna

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fontanna Młodości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem - ul. Bohdanowicza 19 lokal 7, 02-127 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem 0000498121, NIP 701-041-34-05 kapitał zakładowy 5.000 złotych („Administrator ”).

II. Dane kontaktowe Administratora Z Administratorem można się skontaktować:

1. telefonicznie: 22 115 66 31

2. pod adresem e-mail: ido@fontannamlodosci.pl;

3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Bohdanowicza 19 lokal 7, 02- 127 Warszawa

III. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/ Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: ido@fontannamlodosci.pl lub pisemnie przesyłając korespondencję na adres: ul. Bohdanowicza 19 lokal 7, 02- 127 Warszawa.

IV. Cele i podstawy przetwarzania Przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe w celu:

1. zawarcia i wykonania umowy, w tym umowy o świadczenie usług lub zakupu towarów - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zwłaszcza pod kątem produktów lub usług Panią/ Pana interesujących) - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących Panią/Pana oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

5. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

6. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w sklepie internetowym stalgast.com, tworzenie modeli statystycznych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności Administratora .

V. Kategorie odbiorców danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1. spółki powiązane z Administratorem;

2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, organy państwowe);

3. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;

4. podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje.

VI. Prawo do cofnięcia zgody W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora na adres e-mail: ido@fontannamlodosci.pl lub na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem.

VII. Prawo do sprzeciwu Może Pani/Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych: poprzez e-mail: ido@fontannamlodosci.pl lub na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej.

VIII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IX. Okres przechowywania danych Pani/ Pana dane Administrator będzie przetwarzać:

1. w celu wykonania umów - do momentu przedawnienia roszczeń z tych umów;

2. w celu marketingu produktów i usług, w tym profilowania - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub do momentu wycofania zgody;

3. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody;

4. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń;

6. w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora , w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w serwisach internetowych, tworzenie modeli statystycznych - przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

X. Prawa osób, które udostępniły dane osobowe Zgodnie z RODO i Ustawą przysługuje Pani/ Panu:

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

5. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). W celu wykonania swoich praw może Pani/ Pan skierować odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej pod adres email: ido@fontannamlodosci.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora. Przed realizacją Pani/ Pana uprawnień, Administrator zobowiązany jest odpowiednio Panią/ Pana zidentyfikować.

XI. Informacja o dobrowolności podania danych Podanie Pani/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania zawartych umów.